Regulamin

I. Definicje

 1. Konto Kursanta – indywidualna podstrona zawierająca dane Kursanta, utworzona przez Platformę Edukacyjną ISSA dla Kursanta w trakcie procesu rejestracji.
 2. Platforma Edukacyjna ISSA – serwis internetowy stanowiący interaktywną platformę edukacyjną działającą pod adresem my.issa.global
 3. Regulamin – regulamin Platformy Edukacyjnej ISSA
 4. Usługodawca – ISSA Operations Ltd. z siedzibą: 3rd Floor 207 Regent Street, London, W1B 3HH, United Kingdom, zarejestrowaną pod numerem: 08996217; z biurem wykonawczym w Polsce mieszczącym się pod adresem: ul. Tadeusza Borowskiego 2 pokój 27, piętro 5, 03-475 Warszawa, Polska, NIP: 524-267-87-48.
 5. Kursant – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała procesu rejestracji i posiada Konto Kursanta na Platformie Edukacyjnej ISSA.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej ISSA znajdującej się pod adresem internetowym: my.issa.global i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1422).
 2. Właścicielem Platformy Edukacyjnej ISSA jest Usługodawca.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej ISSA świadczy usługi elektroniczne w postaci bezpłatnego dostępu do zgromadzonych na portalu zasobów o charakterze edukacyjnym. Usługodawca umożliwia Kursantom korzystanie z aplikacji w celu rozwiązywania testów wiedzy z zakresu działalności Usługodawcy oraz śledzenia przez Kursanta swoich osiągnięć w rozwiązywaniu tych testów.
 4. Adresem elektronicznym Usługodawcy, służącym do kontaktów Kursanta w sprawach Platformy Edukacyjnej ISSA i świadczonych w ramach niej usług, jest adres poczty elektronicznej: admin@issa.global
 5. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usług będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej Kursanta, podany przy rejestracji. Kursant jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie swojego adresu poczty elektronicznej.

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Platformy Edukacyjnej ISSA wymagane jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) oraz posiadanie Konta Kursanta.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja Kursanta na Platformie Edukacyjnej ISSA następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Platformy Edukacyjnej ISSA.
 2. Przed dokonaniem rejestracji Kursant zapoznaje się z treścią i akceptuje Regulamin.
 3. Przed dokonaniem rejestracji Kursant zapoznaje się z treścią i akceptuje Politykę Prywatności.
 4. Usługodawca umożliwia dostęp do Platformy Edukacyjnej ISSA wszystkim zainteresowanym Kursantom, niezależnie od powiadanych wiedzy, umiejętności i doświadczenia żeglarskiego i/lub motorowodnego.
 5. Każdy Kursant może posiadać tylko jedno Konto Kursanta. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych.
 6. Kursant loguje się na Konto Kursanta przy wykorzystaniu loginu, którym jest jego adres poczty elektronicznej, i hasła wygenerowanego w procesie rejestracji.
 7. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta Kursanta osobom trzecim lub korzystanie z nich w sposób umożliwiający innym osobom zapoznanie się z loginem i hasłem Kursanta.

VI. Zasady świadczenia usług

 1. Po zalogowaniu się na Konto Kursanta Kursant uzyskuje bezpłatny dostęp do interaktywnej platformy internetowej o charakterze edukacyjnym, w ramach której może korzystać z:
  1. rozwiązywać testy wiedzy z zakresu działalności Usługodawcy,
  2. śledzić swoje osiągnięcia w rozwiązywaniu tych testów.
 2. Kursant ma obowiązek korzystania z Platformy Edukacyjnej ISSA w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej ISSA zasobów:
  1. do celów niezwiązanych z własnym doskonaleniem swojej wiedzy,
  2. do celów bezpośrednio lub pośrednio komercyjnych lub promocyjno-reklamowych,
  3. w sposób naruszający prawa innych osób, w szczególności naruszających prawa autorskie.

VII. Zakończenie świadczenia usług

 1. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta Kursanta.
 2. Kursant może w każdej chwili bez podania przyczyny usunąć swoje konto poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta Kursanta w formie e-maila lub tradycyjnego listu. Usługodawca usuwa Konto Kursanta i wszystkie zgromadzone na nim dane w terminie 14 dni od otrzymania żądania Kursanta. Informacja o usunięciu Konta Kursanta zostanie przesłana Kursantowi w formie e-maila na jego adres poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Kursanta bez zgody Użytkownika w wypadku:
  1. nieprzestrzegania przez Kursanta postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku posiadania przez Kursanta więcej niż jednego Konta Kursanta na Platformie Edukacyjnej ISSA albo podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Kursanta,
  2. korzystania przez Kursanta z Platformy Edukacyjnej ISSA w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  3. niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu w trybie przewidzianym w dziale X „Postanowienia końcowe”.
 4. Przed usunięciem Konta Kursanta z powodu naruszania przez Kursanta postanowień Regulaminu, Usługodawca wezwie Kursanta do zaprzestania korzystania z Konta Kursanta niezgodnie z obowiązującym Regulaminem, wyznaczając mu 14-dniowy termin oraz informując, iż w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu jego Konto Kursanta zostanie usunięte.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych. Informacja o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Kursanta podany przy rejestracji.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursanta jest ISSA Operations Ltd. z siedzibą w Londynie, 207 Regent Street, W1B 3HH London, Wielka Brytania, iod@issa.global. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy Edukacyjnej ISSA, w tym do obsługi konta użytkownika pozwalającego użytkownikowi:
  1. rozwiązywać testy,
  2. śledzić Kursantowi swoje osiągnięcia w rozwiązywaniu testów,
  3. generować przez ISSA certyfikaty wiedzy,
  4. informować o możliwościach dalszego rozwoju i nauki w ramach standardów ISSA.
 3. Przekazane przez Kursanta dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez ISSA oraz przez administratora serwera udostępniającego przestrzeń dyskową na stronę internetową i platformę edukacyjną (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań).
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane przez ISSA innym podmiotom. Podane dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Kursant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kursant ma też możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Platformy Edukacyjnej ISSA podlegają zgłoszeniu pisemnie na adres biura wykonawczego w Polsce Usługodawcy lub na jego adres poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej reklamację,
  2. opis przyczyn reklamacji,
  3. treść ewentualnego żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podany przez zgłaszającego reklamację.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 10.03.2020. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Usługodawcy i na stronie internetowej Platformy Edukacyjnej ISSA pod adresem my.issa.global.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie my.issa.global oraz issa.global.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Kursantów na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu, Kursant nie prześle do Usługodawcy, na adres poczty elektronicznej: admin@issa.global oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. Otrzymując informację o zmianie Regulaminu, Kursant zostanie poinformowany, iż w przypadku złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, jego Konto Kursanta zostanie usunięte.

Portal Edukacyjny ISSA wykorzystuje technologię „cookies” do przechowywania parametrów pracy. Możesz zablokować pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, ale może mieć to wpływ na niektóre dostępne funkcjonalności tej strony. — czytaj więcej…